همکاری با سازمان

همکاری با سازمان ها

سبک های آزاد و سازمان های محترم کیوکوشین میتوانند جهت سفارشات سازمانی خود در چارچوب استاندارد های محصولات کیوکوشین پس از عقد قرارداد رسمی، با “سالار فایو کی” همکاری نمایند.
پیش از عقد قرارداد رسمی و جزئیات لازم، برای دریافت نمونه بایستی از محصولات عمومی که در این وبسایت نیز هست سفارش دهند(سفارش سازمان با مشخصات اختصاصی سازمان پیش از قرارداد ممکن نمیباشد) و پس از دریافت و بررسی نمونه جهت جزئیات بیشتر تماس حاصل نمایند.

اوس